Vågan Storviltjegerforening

Vedtekter

 

 

 

§ 1. Navn.

Foreningens navn er Vågan Storviltjegerforening

§ 2. Formål.

Vågan Storviltjegerforening skal arbeide for å tilrettelegge for treningsskyting, avleggelse av skyteprøve for jegere som ønsker å delta på storviltjakt.  I tillegg skal foreningen arbeide aktivt for å tilrettelegge for at medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter blir ivaretatt på best mulig måte,  Videre skal foreningen arbeide aktivt overfor medlemmene for å sørge for at etikk og moral i saker som angår våpenbehandling og storviltjakt blir best mulig utført.

§ 3. Medlemskap.

Medlemsskap innehar det medlem som har betalt avgift til foreningen.

§ 4. Styret.
Foreningen ledes av et styre på inntil syv medlemmer. Disse velges som representanter for foreningen de jobber for og vervet følger foreningen i perioden. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styret kan invitere observatører på sine styremøter.

Det kan velges et Arbeidsutvalg blant styrets medlemmer. Styret ansetter foreningens forretningsfører, som forestår foreningens daglige ledelse.

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og forretningsfører i fellesskap.

§ 5. Årsmøte.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres 3 uker før og innkalling legges ut til medlemmene på foreningens hjemmeside 3 uker før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, og innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være meddelt skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning for foregående år.

3. Regnskap for foregående år.

4. Valg.

* Valg av styreleder for 1 år.

* Valg av inntil 3 styremedlemmer for 2 år. Faller valg av styreleder på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dennes sted et styremedlem for 1 år.

* Valg av revisor.

* Valg av revisor.

Hvis ingen kandidat til et verv får over halvparten av de avgitte stemmer foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Den som da får flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.

Ved avstemning på årsmøtet har hvert enkelt av de frammøtte medlemmer én stemme hver. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 6. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges skriftlig av minst 10 stemmeberettigede medlemmer. Et ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 1 måned etter at kravet er mottatt i foreningen. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med 14 dagers varsel og skal angi de saker som skal behandles.

§ 7. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan kun vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendring kan framsettes av styret eller skriftlig av 4 av foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§ 8. Oppløsning.

Foreningen kan besluttes oppløst med ¾ flertall av de frammøtte på to følgende generalforsamlinger med minst ½ års mellomrom. Oppløsningen kan dog tidligst gjøres gjeldende ½ år etter vedtak i siste generalforsamling. Innkalling sendes med 1 måneds varsel som brev til hvert enkelt medlem. Dersom oppløsning vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, benyttes til å tilgodese foreningens formål, eventuelt beslektet formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.

 

 

 

Vedtektene er ajourført og vedtatt på Årsmøtet, 24.05.2018

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 18:19

Flott😊

...
31.08 | 08:48

Ser at den fungerer ikke som link. Må kopiere den, og lime den inn i adresselinja.

...
30.08 | 18:05

Hei. Jeg får ikke åpnet denne koblingen ?

...
29.08 | 22:06

https://youtu.be/dqzRtHVHfnE

Vinsja i bruk👍

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE