Her legger vi ut info om Nye aktuelle ting
ÅRSMØTE
Årsmøte 24.05.2018

Lofoten Storviltjegerforening avholdt 24.05.2018 Årsmøte for 2017.  Møtet ble avholdt på kantina til DNB.
Tilstede var:
Kjell Aarstein, Robert Angelsen, Kay Ole Rasmussen, Richard Aas, Asbjørn Jensen, Kurt Andreassen, Hans Steffenakk, Oddvar Sameien, Anne-Gunn Winther, Frantz Sortland.

Formann Kjell Aarstein ønsker velkommen til møtet.

Saksliste:
Godkjenning av innkalling:  Enstemmig Godkjent
Valg av møteleder:
Forslag Kjell Aarstein                                -Enstemmig valgt
Valg av Referent :
Forslag Frantz Sortland                              -Enstemmig valgt
Valg av to stk til underskrift av protokoll:
Forslag Asbjørn Jensen og
Kay Ole Rasmussen                                     - Enstemmig Valgt

ÅRSMELDING FOR 2017
Leder leser årsmeldingen

Styret har denne perioden bestått av
Leder: Kjel Aarstein
Kasserer: Robert Angelsen
Sekretær: Frantz Sortland
Styremedlem: Anne - Gunn Winther
Styremedlem: Kay Ole Rasmussen
Styremedlem: Asbjørn Jensen
Vara: Richard Aas og Tommy Olufsen
Revisjon: Richard Aas og Kurt Andreassen
Valgkomite`: Har vært sittende styre

I denne perioden har det vært 1 styremøte, 23.04.2018 på Kvitvik hjørnet.  Videre har foreningen vært med på tildelingsmøte sammen med kommunen 09.08.2017 på Musikkhuset, og ett oppfølgingsmøte etter initiativ fra jegerforeningen i januar i år.  Der fikk alle valdansvarlige orientere om ståa i de forskjellige områdene i kommunen til viltutvalget.  
Foreninga har også vært medarrangør til Jaktlederkurs i Holandshamn i Mars i år, samt ett jakthundforedrag i Svolvær.
Foredraget tok for seg stell, trening og foring av jakthunder..
Det har i 2017 også vært viderført trening og oppskyting i Kolbeindalen.  Totalt 13 torsdager, hvor 100 jegere deltok.

 Årsmeldingen Enstemmig Godkjent

REGNSKAP
Kasserer Robert Angelsen går igjennom regnskapet

Regnskapet enstemmig Godkjent

VALG
Leder: Kjell Aarstein på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Sekretær: Frantz Sortland på valg - Enstemmig Gjen - Enstemmivalgt
Styremedlem: Asbjørn Jensen på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Varamedlem: Hans steffenakk på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Varamedlem: Tommy Olufsen på valg  -Enstemmig Gjenvalgt
Valgkomitè: Forslag : Oddvar Sameien - Richard Aas og Kurt Andreassen,  Enstemmig Valgt

VEDTEKTER
Årsmøtet blir enstemmig enige om å gå igjennom vedtektene til foreningen.  Dette for å ha oppdaterte vedtekter i forhold til registrering i Brønnøysundregisteret.
Kasserer har fått i oppdrag fra styret å se på vedtektene og å legge frem ett forslag til nye vedtekter på Årsmøtet.
Årsmøtet går igjennom vedtektene og Godkjenner Enstemmig disse.

NAVNEENDRING
Det kom forslag om navneendring på Foreninga.
Da foreninga ble startet, tok vi navnet Lofoten Storviltjegerforening.  Vi har imidlertid sett at foreningen stort sett har medlemmer tilknyttet Vågan Kommune, og at det stort sett blir jobbet opp mot Vågan Kommune.
Forslaget til navneendring var da å endre fra dagens navn til Vågan Storviltjegerforening..
Forslaget enstemmig vedtatt.. 


ÅRSMØTE
ÅRSMØTE

Styret i Lofoten Storviltjegerforening kaller inn til Årsmøte Torsdag 24.05.2018 kl 18.00 i kantina til DNB

Vanlige Årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen 15.05.2018
på mail til 
kjell.roar.aarstein@lofotkraft.net
Møte mellom Jegerforeningen og Kommunen
Møte Onsdag 09.08.2017

Onsdag 09.08.2017 hadde Jegerforeningen møte med representanter fra Vågan kommune på Musikkhuset angående
tildeling av dyr / opprettelse av nye vald i kommunen.
Bakgrunnen for møtet var at man ikke har hatt det såkalte
"tildelingsmøtet" med kommunen, samt at fristen for utsendelse av papirer / tildeling var overskredet.
Siden dette var saken også i fjor, valgte jegerforeningen å invitere de involverte til ett møte på nøytral grunn.

Fra Vågan Kommune møtte følgende:

Eirik Marthinussen                      Sekretær Viltutvalget
Torbjørn Ollestad                       Kommunalsjef
Harald Hansen                            Viltutvalget
Holger Pedersen                         Viltutvalget

Fra Jegerforeningen møtte:

KjellAarstein                              Leder
Frantz Sortland                           Sekretær
Asbjørn Jensen                           Styremedlem
Oddvar Sameien                         Møteleder

Jaktlagene stilte med følgende representanter:

Årstein                                      Morten Eriksen
Hinnøy Sør                                 Kjell Aarstein
Storfjell (Nytt vald i år)             Jan erling Didriksen og Edgar Nikolaysen
StoreMolla Nord                         Frantz Sortland
Storemolla Gr eier lag               Geir Helland (for Gerd Smedstuen)
Lillemolla                                 Geir Helland
Rulten                                       Klaus Krane
Lakselvvaldet                            Jan Erik Knutsen
Delp                                         Øistein Lyngmo
Eidet / Haugen                          Klaus Krane
Blålyngen / Sunnlandsfjord        Jan Gunnar Eilertsen
Olderfjorden                             Asbjørn Jensen
Vagakallen                                Bjørn Stokvik
Liland  (Nytt vald i år)               Øivind Johansen
Vaterfjorden                             Kurt Andreassen og Tommy Olufsen

Møtet ble åpnet ved formann i jegerforeningen, som også ønsket de fremmøtte velkommen.

På grunn av kort frist for møtet var det ikke laget og sendt ut noen formell saksliste, men vi hadde skrevet ned noen punkter vi ønsket å diskutere.

-Ettersom det i år ikke har vært avviklet tildelingsmøte med kommunen og jaktlagene, tok vi en liten runde rundt bordet for å høre litt om hva som rører seg rundt omkring.

Konklusjon er at det er økning i elgstammen over hele fjøla, bortsett fra Store / Lille Molla som mener det er omtrent som i fjor.

-Årlige tildelingsmøter

Her ble det bestemt at jegerforeningen inviterer til disse møtene, og at de avvikles senest 31.01 påfølgende år

-Overholdelse av frister / presiseringer av hvilke datoer som gjelder

Det vil komme en oversikt over datoer / frister som gjelder for valdene og kommunen.  Kommunen gjør sitt beste for å komme i mål med overholdelse av sine frister.
Her orienterte også Eirik om årets tildeling, samt at de to nye valdene som det var søkt om fikk positivt svar.
Disse er Storfjell i Østre Vågan med tellende areal 7800 mål.  Samt Liland med 5500 mål tellende areal.

-Justering av minsteareal i hele eller deler av kommunen

Vi ønsker å ta en runde med jaktlagene vedr å justere ned/opp minstearealet til det som samsvarer med areal og uttak.
Det er mer ønskelig å ha ett minsteareal pr dyr som er forenlig med uttak og areal, enn å hvert år bruke 50 % regelen aktivt.

-Status  Ettersøksgruppa

Vi har pr i dag 6 stk som har vært på kurs "Ettersøk Videregående"
Disse er : Geir Helland - Geir Buschmann - Kjell Aarstein - Kurt Andreassen - Richard Aas og Oddvar Sameien
Pr i dag er det kun Richard Aas og Oddvar Sameien som har kontrakt med kommunen.  Vi mangler også noe utstyr til gruppa som må kjøpes inn.
Dette har vi dialog med kommunen om.

-Skilting

Fareskilt for elg ble plassert ut i området Lyngvær til Kleppstad i Vinter, disse står ute ennå.  Jegerforeningen ønsker at disse blir "røktet" bedre, og ønsker at ettersøksgruppa har ansvar for disse.  Kommunen sjekker om det er noe i veien for dette i forhold til Statens vegvesen.

Møtet ble avsluttet ved at Harald Hansen takket for invitasjon, og mente vi hadde hatt ett godt og konstruktivt møte.Din overskrift
ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Vedlagt ligger innkalling til Årsmøte i Lofoten Storviltjegerforening

Innkalling til Årsmøte for 2016 i Lofoten Storviltforening


Det innkalles med dette skriv til ovenfor nevnte årsmøte onsdag 10.05-17 på kantina DNB-bygget Svolvær Havn kl. 19.00.


 


Saksliste: Vanlig årsmøteprosedyrer.


 1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder og referent

 3. Framlegg av årsberetning. Godkjenning av den

 4. Regnskap-framlegg. Godkjenning av det

 5. Valg!


 1.  På valg leder Kjell Årstein

 2. På valg, kasserer Robert Angelsen

 3. På valg, styremedlem Anne Gunn Winter

 4. På valg, varamedlem Tommy Olufsen

 5. På valg, varamedlem Hans Steffenak

 6. På valg, revisor Richard Aas

 7. På valg, revisor Kurt Andreassen


Det serveres kaffe og noe til kaffen.


Etter årsmøtet blir det orientering om sommerens bruk av skytebanen ?


For styret


Frantz Sortland


 


Kay-Ole               kay-ole.rasmussen@kystverket.no 95767451


Robert                 robert.angelsen@gmail.com


Asbjørn                               91645116 , 46845120


Hans Steffenak


Tommy Olufsen               48040372


Kurt Andreassen  91318376Årsmøte for 2015
Årsmøte 19.05.2016

Det ble den 19.05.2016 avholdt årsmøte for LSJF på Thon Hotell i Svolvær. 
14 stk deltok på møtet.
Det var ingen spesielle saker oppe til behandling foruten de ordinære årsmøtesakene. 

Oddvar Sameien trakk seg som leder, og Kjell Aarstein ble valgt til ny leder for 1 år. 
Nytt styremedlem ble Asbjørn Jensen.
Info om det nye styret er lagt ut på hjemmesiden under fanen "Styret"

Vi diskuterte litt rundt ordningen med fallviltgruppa i kommunen, og foreningen jobber videre med dette. 
Vi diskuterte også litt vedr Elgtellingen og Elgstammen, samt føring av sett elg skjema. 
Møtet ble avsluttet kl 20.30
Vi ønsker ny formann og styret lykke til med videre arbeid.
ÅRSMØTE
Årsmøte i Jegerforeningen

Torsdag 19.05.2016 kl 19.00 avholdes det Årsmøte i Lofoten Storviltjegerforening på Thon Hotell Lofoten

Vanlige Årsmøtesaker

Saker som ønskes tatt opp på møtet sendes på mail til
oddvar.sameien@lofotkraft.net
innen 15.05.2016

Vel Møtt
Styret
HONDA VINSJ FRA HSX

NY FORHANDLER I SVOLVÆR


AXEL JACOBSEN MASKINFORRETNING AS

TLF 76 06 80 00

Mail: firmapost@axel-jacobsen.no


Se under Fane

"UTSTYRSTIPS"

Din overskrift
STORVALD

Stor Vald

Storviltjegerforeningen tok etter jakta initiativ til ett møte med kommunen vedr opprettelse av Stor vald. Vi inviterte alle Valdansvarlige / Jaktledere, samt representanter fra Vågan Kommune til en orientering om temaet.

Jegerforeningen hadde via Jan Gunnar Eilertsen fått tak i utmarkskonsulent Vidar Bentsen fra Nordland Bondelag til å holde ett foredrag om temaet.

Alle valdene i kommunen bortsett fra Storemolla Grunneierlag og Delp var representert på møtet.

Fra kommunen møtte Eirik Marthinussen og Harald Hansen

Det ble ett infomøte der alle deltakerne fikk mange gode innspill og råd om etablering av Storvald.

Det er selvsagt en del forutsetninger som må ligge til grunn for at vi skal få dette til, men dette har vi alt satt i gang og jobbe med.  Videre vil vi følge opp saken med vintertelling av Elg med Helikopter. 

Nytt møte vedr saken blir på nyåret, invitasjon til møtet blir sendt ut i god tid. 

Vi kommer tilbake med mer info etter hvert

Årsmøte 2012 / 2013

Innkalling til Årsmøte for 2012-2013 i Lofoten Storviltforening

Det innkalles med dette skriv til ovenfornevnte årsmøte torsdag 26.06-14 på Skytehuset i Kolbeindalen   kl. 18.00

Saksliste : Vanlig årsmøteprosedyrer.

1                     Godkjenning av innkalling

2                     Valg av møteleder og referent

3                     Framlegg av årsberetning. Godkjenning

4                     2-årig regnskap-framlegg. Godkjenning

5                     Valg !

a)       Ny leder etter Oddvar Sameien

b)       Ny sekretær etter Frantz Sortland

c)        Nytt styremedlem etter Kai Ole Rasmussen

d)       Nytt styremedlem etter Kjell Årstein

e)       Nytt varamedlem etter Øystein Lyngmo

f)        Nytt varamedlem etter Harald Høy

g)       Ny revisor etter Richard Aas

h)       Ny revisor etter Kurt Andreassen

 

       6             Jegerforening eller ikke ?   Liten interesse for foreningen,   skal vi fortsette å drive ?

Det serveres kaffe og noe til kaffen .

Etter årsmøtet blir det årets første elgskyting for de som ønsker det.

For styret

Frantz

"Tildelingsmøte" Tirsdag 11,06,2013

                                     TILDELINGSMØTE

Tirsdag 11.06.2013 var det "tildelingsmøte" mellom Vågan Kommune og Jaktlag v Valdansvarlige / Jaktledere. 

For Vågan Kommune : 

Eirik Marthinussen

For Jaktlagene :

Vaagakallen :  Bjørn Stokvik
Hellesetra :  Kurt Andreassen
Storemolla Sør / Lille Molla :  Harald Høy
Hinnøy Sør :  Oddvar Sameien
Rulten :  Richard Aas
Olderfjorden  :  Asbjørn Jensen
Årstein :  Morten Eriksen
Sundlandsfjorden :  Arne Johansen
Jegerforeningen :  Oddvar Sameien

Storemolla Nord - Lakselvvaldet - Delp - Eidet / Haugen - Storemolla Grunneierlag Nord

Viltutvalget møtte ikke.

Møtet ble åpnet ved at Erik Marthinussen ønsket velkommen til møte. 

Det ble fra de fremmøtte gitt uttrykk for at det var synd ikke viltutvalget så seg tid til å møte..

Det ble som vanlig en gjennomgang av situasjonen i de forskjellige vald, noen opplevde en økning i elgstammen, mens noen opplevde nedgang.
Imidlertid ønsket alle å opprettholde samme tildeling som 2012.
Det ble etterlyst vintertelling av elg, dette er noe vi får jobbe videre med.  Det er vanskelig å skaffe penger til dette gjennom både kommune og fylke.

Situasjonen vedr ettersøkshund er ikke bra.  Det er få godkjente ekvipasjer tilgjengelig under jakta.  Her må nok de forskjellige jaktlag kjenne si besøkelsestid, og sørge for tilgang på dette.  Fra 01.04.2016 trer nye regler i kraft vedr godkjenning, så de som tenker på å skaffe seg hund selv, bør hive seg til snarest.  Dette for å komme inn under den gamle ordningen.

Ellers melder jaktlagene om frafall av jegere hvis jakta ¨"drøyer" ut litt om høsten..  Her er det helt sikkert mange som ønsker mer jakt enn det de har på egne vald, og helt sikkert stiller opp og hjelper til enten som post eller driver.

Ønsker til slutt alle en begivenhetsrik høst i Elgskogen

Nye regler vedr Ettersøksekvipasjer

1 APRIL 2016

Er dato for når de nye reglene for godkjenning av ettersøkshunder trer i kraft.  Hunder som pr i dag er Godkjent <Ettersøkshund> eller Godkjent <Ettersøkshund> på eget vald og(etter avtale) på nabovald opprettholder statusen sin også etter denne dato.  For å forklare litt om disse ekvipasjene

Godkjent Ettersøkshund :  Denne godkjenningen får du når hund og fører har fått "Bestått" på blod og fersksporprøve.  (Minimum 2dre pr på blod, og minimum 7 poeng på ferskspor).  Det betyr at denne ekvipasjen er godkjent for å gå ettersøk på alle vald.

Godkjent Ettersøkshund :  "På eget vald, eller etter avtale på nabovald / vald med tilstøtende grenser.
Denne godkjenningen får du når hund og fører har premiering på jaktprøve, og i tillegg har min 7 poeng på fersksporprøve.

Denne siste ordningen faller fra 2016 bort, etter det må alle ha blod og fersksporprøve, samt at det mest sannsynlig blir en regodkjenning av ekvipasjen.

Det er også ett underskudd på ettersøkshunder i området. Flere jaktlag burde skaffe seg tilgang på "godkjent" ettersøkshund, aller helst i eget jaktlag, men det er jo mulig å samarbeide med naboen.

Frantz og Elgheia`s Olli på Storemolla
Bilder / Litt info fra jakta 2012

Har lagt ut en del nye bilder på siden, de er lagt ut på knappen "Fotoalbum"

Har også lagt ut litt info fra årets jakt, skal legge ut litt ,er etterhvert som  jeg klarer å samle inn oplysninger.  Dette er lagt ut under knappen "Skadet Elg"

Viltutvalget
Det er "Regjeringsskifte" i kommunen, og i den forbindelse er Viltutvalget noe endret i forhold til i fjor.

De nye medlemmene i utvalget er
Berhild Rønning (Frp) og Harald Hansen (H)
i tillegg sitter Bjørga Delp (Ap) fra forrige utvalg.

Varamedlemmer
Holger Pedersen (Ap) og Torbjørn Ollestad (V)

Her er en representant for arten det nye utvalget er satt til å forvalte.
Litt av Hvert siden Elgjakta
Siden elgjakta i høst har vi i Fallviltgruppa hatt det rimelig travelt med ettersøk av påkjørt elg, ettersøk av elg med andre skader, samt revefangst med felle.  Vi har vært engasjert av kommunen for å fange - og avlive rev i Henningsvær.  Vi har også samlet inn kjever fra elg etter jakta, dette for aldersbestemmelse.  Vi har imidlertid ikke lykkes å finne samarbeidspartner til denne jobben ennå.
Videre har vi vært i dialog med kommunen vedr
- Sammenslåing av areal
- Skadet vilt som påtreffes under jakt
- Egnet slakteplass for fallvilt
- Telling av elg med helikopter
- Evt bakketelling
- Anskaffelse av lysutstyr til fallviltgruppa
- Godtgjørelse for bruk av scooter / atv ved ettersøk

Det siste som nå er kommet, er høring vedr endring av jakttider for elg i Nordland.  Forslaget er å endre jaktidene fra dagens 25.09. - 31.10 til 10.09 - 31.12
Dette regner vi med blir orientert om på neste "tildelingsmøte" med jaktlagene og kommunen
Slaktebua til Jaktlaget Hinnøy Sør.
Din overskrift
                   HERREAFTEN

Fredag 19.11.2010 kl 19.00 arrangeres det Herreaften på Svolvær Hotell.  Vi får servert Julebuffè til 390.- pr pers.
Påmeldingsfrist er Søndag 14.11.2010 til Oddvar på mail oddvar.sameien@lofotkraft.net eller tlf 97792527. 
Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen.
Her er en av Herrene som har meldt seg på til arrangementet.
Din overskrift
                     NYHET

               PARTERINGSKURS

Elgjakta nærmer seg med stormskritt, og med den er det også etter hvert duket for årets "spikking" av kjøtt.  I denne forbindelse arrangerer
Lofoten Storviltjegerforening sammen med
Kåringen Reinslakteri ett Parteringskurs av storvilt i 
Kåringen Reinslakteri sine lokaler
Mandag den 20.09.2010 kl 18.00  slik at vi står bedre rustet til å ta vare på de flotte råvarene høstjakta gir oss.

Meld dere på til Oddvar på tlf 97792527
innen lørdag 18.09.2010 kl 18.00
Din overskrift
                                       NYHET
                    Lagt ut 25.08.2010
Fallviltgruppa har fått innvilget kjøp av Tilhenger for bruk til transport av diverse under ettersøk / fallvilt.
Hengeren er en Gaupen A1330T med / tipp
Litt av Hvert
                                 NYHET (Lagt ut 09.06.2010)
Informasjon fra Veterinærinstituttet vedr problemet "Hjortelusflua - Flått"
Informasjon ligger lenger ned på siden

                                 NYHET (Lagt ut 24.05.2010)
Elgforvaltningskurs arrangeres på Vestvågøy 12 - 13 juni av Vestvågøy Jeger og fisk, i samarbeid med NJFF avd Nordland. Opplysninger om kurset ligger på hjemmesiden til NJFF Nordland.                                

     
                                  NYHET (Lagt ut 18.05.2010) 
Referat fra Tildelingsmøte mellom kommune og valdene på Rådhuset 18.05.2010 kl 18.00. Lagt ut under linken " Møter"                
 

                                       NYHET (Lagt ut 27.04.2010)
Nord Hålogaland Elghundklubb arrangerer Hundesamling i Sørfjorden 25 - 27.06.
Se hjemmesiden til elghundklubben for mer info. Link til siden under "Lenker"


                                        NYHET (Lagt ut 27.04.2010)
Litt mer info om ståa vedr Vintertelling av elg med Helikopter.  Lagt ut under "Lenke" Vintertelling Elg

Litt info vedr Elgtelling lagt ut av Oddvar 09.04.2010 under linken "Vintertelling Elg"

Nye bilder av Elg og div lagt ut av Oddvar 09.04.2010 under linken "Fotoalbum"

Ny Link til Per - Kaare Holdal sin hjemmeside lagt ut av Oddvar 09.04.2010 under linken "Lenker"
Hjortelusflua

www.vetinst.no

· Fakturaadresse Postboks 1509, 7435 Trondheim · Bank 7694 05 12030 · Organisasjonsnr. 970 955 623 MVA

Kommunal viltforvaltning i alle landets

kommuner

Fylkesmannens miljøvernavdeling i alle

landets fylker

Fylkeskommunal viltforvaltning i alle landets

fylker

Oslo

Ullevålsveien 68

Postboks 750 Sentrum – 0106 Oslo

Sentralbord 23 21 60 00 – Faks 23 21 60 01

Bjørnar Ytrehus 23 21 63 55

Vår ref.

10/00660

Dato

20. mai 2010

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I REGISTRERING AV FELT HJORTEVILT, FLÅTT OG HJORTELUSFLUE PÅ

WWW.FLATTOGFLUE.NO

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet vil med

dette spørre kommunal viltforvaltning, fylkeskommunal viltforvaltning og fylkesmennenes

miljøvernavdelinger om hjelp til å stimulere jegere, ettersøkslag og andre som håndterer hjortevilt til

å registrere felte/døde dyr på nettsiden

www.flattogflue.no .

Nettsiden ble etablert av Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet i 2007 som et tiltak for

å forsøke å kartlegge utbredelsen, tettheten og spredningen av flått og hjortelusflue i Norge. Siden

forekomsten av flått og hjortelusflue på hjortevilt gir en god indikasjon på forekomsten i et område,

så tenkte vi at en registrering av mengden av disse parasittene på felt vilt ville gi pålitelige data om

utbredelse og tetthet og eventuelle endringer over tid.

Målet med flattogflue.no er tosidig: Vi ønsker å frambringe kunnskap som nasjonale,

regionale og kommunale myndigheter trenger i sin forvaltning, og vi ønsker å ha en nettside som gir

lokale brukere (jegere, turgåere, grunneiere, helse

- og veterinærvesen) lett tilgjengelig informasjon

om lokale forhold.

Om det blir gjort nok registreringer på flattogflue.no, for eksempel om 10

- 20% av alle jegere og

fallviltgrupper registrerer det de observerer, vil vi ha det datagrunnlag til å få kunnskap om

?

sammenhengen mellom tettheten av flått og hjortelusflue og

o

klima

o

vegetasjon (gjengroing, beitebruk, skogbruk m.v.)

o

tetthet av hjortevilt og andre ville dyr

o

tetthet av husdyr

?

sammenhengen mellom disse miljøfaktorene og

o

sykdom på husdyr

o

sykdom hos mennesker

?

sammenhengen mellom belastningen med flått og hjortelusfluer og

o

tilvekst hos hjortevilt

o

kalvetall hos hjortevilt

På bakgrunn av slik kunnskap vil forvaltningen kunne iverksette målrettede tiltak mot flått og

hjortelusflue og dermed minimalisere plagene med parasittene og sykdommene de sprer.

www.vetinst.no

· Fakturaadresse Postboks 1509, 7435 Trondheim · Bank 7694 05 12030 · Organisasjonsnr. 970 955 623 MVA

På lokalt plan vil kunnskap om hvor det finnes mye flått gi grunnlag for fornuftige

forholdsregler for folk og husdyr, danne basis for sykdomsdiagnoser på folk og dyr og gi bakgrunn for

lokale forebyggende tiltak der det er særlig risiko for parasittangrep og/eller sykdom.

For at dette registreringsprogrammet skal fungere er vi imidlertid avhengige av at jegere,

fallviltgrupper og andre registrerer både hjortevilt uten og med flått. De tre årene programmet har

vært i funksjon har vi f fått mange positive tilbakemeldinger, men det er fortsatt bare en svært liten

andel av felte rådyr, hjort og elg som registreres på nettsiden.

Vi vil derfor be dere om å spre denne informasjonen til alle aktuelle brukere blant deres

kontakter og oppfordre til registrering på nettsiden eller med vedlagte skjema.

Ring eller send oss gjerne tilbakemeldinger eller spørsmål på

flattogflue@vetinst.no , eller se

på nettsiden

www.flattogflue.no .

Med vennlig hilsen og på forhånd takk!

[sign.]

Bjørnar Ytrehus

veterinær, dr.med.vet.

Seksjon for vilthelse

www.flattogflue.no er et samarbeidsprosjekt mellom Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt,

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet. Formålet er å kartlegge utbredelsen til flått og hjortelusflue

og finne hvilke faktorer som bestemmer hvor og i hvilke mengder parasittene finnes. Det langsiktige

målet er å finne virkemidler til å effektivt kunne bekjempe flåtten og hjortelusflua. Se

www.flattogflue.no for mer informasjon.

Feltregistrering av flått og hjortelusflue på hjortevilt:

Dette skjemaet kan brukes som et supplement eller i stedet for registrering på nettsiden

www.flattogflue.no. Skjemaet kan leveres til den i jaktlaget/valdet/regionen/kommunen som

tar ansvar for registrering, eller det kan sendes direkte til Veterinærinstituttet, Seksjon for

vilthelse, Pb. 750 Sentrum, 0106 Oslo.

Undersøk dyret ved å kikke på øret, i nakkeragget, på mulen, under bøgene (i ”armhulene”),

nederst på beina og i lysken/speilet. Det er ikke meningen at du skal detaljundersøke dyret,

men bare gi en grov vurdering av antallet flått og hjortelusfluer. For å kunne se hjortelusfluer i

nakkeragget må man imidlertid ”bla” litt i pelsen med hendene. Flåtten trives best

på ørene,

rundt mulen, under bøgene, nederst på beina og i lysken

. Hjortelusflua trives best i

nakkeragget, under bøgene og i lysken

. For å kunne stedfeste registreringen er det viktig at

man oppgir enten et eller flere stedsnavn som er mulig å finne på kart, sammen med

kommunenavn, eller at man bruker kartkoordinater. Eksempel på stedsnavn: ”I myrkanten

200 m øst for Haugevann ved Birkeland i Birkenes kommune”.

Registrert av:.....................................................................................Tlf:.......................

Jeg samtykker i at navnet mitt skal være synlig på registreringspunktet:

Ja Nei. Signatur: ....................... . ....................... ......

Art: Rådyr Elg Hjort

Kjønn: Hann Hunn

Alder: Kalv Åring Voksen

Skutt dato: _ _ _ _ _ _ _ _ Kartkoordinater (UTM grid): _ _ _ _ _ _ _ _

Stedsnavn (nøyaktig):.....................................................................................................

Ev. merking:....................................................................................................................

Flått : ingen Hjortelusflue: ingen

få (1-20) få (1-20)

en del (20-100) en del (20-100)

mange (100<) mange (100<)

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

johs. | Svar 09.02.2012 16.31

Sitter forøvrig med en singa i 27 gr på andre siden av jora å koser meg

Johs. | Svar 09.02.2012 16.27

Bare en liten komentar til det nye forslaget til jakttider, jeg går utifra at det har sneket seg inn en datofeil for den nye start av elgjakta, ja den dataen

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

31.08 | 08:48

Ser at den fungerer ikke som link. Må kopiere den, og lime den inn i adresselinja.

...
30.08 | 18:05

Hei. Jeg får ikke åpnet denne koblingen ?

...
29.08 | 22:06

https://youtu.be/dqzRtHVHfnE

Vinsja i bruk👍

...
12.09 | 22:18

Jeg liker bilder og underholdning!!!

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE