Her legger vi ut info om Nye aktuelle ting
Oppsummeringsmøte Jakta 2019
OPPSUMMERINGSMØTE
Vågan Storviltjegerforening inviterte til oppsummeringsmøte etter jakta 2019, møtet ble holdt på Musikkhuset i Svolvær Torsdag 30.01.2020 kl 19.00

Fra Vågan kommune v Viltutvalget møtte
Leder -  Harald Hansen
Varamedl -  Sten Eliassen
Styremedlem -  Kjersti Delp
Sekretær - Eirik Marthinussen

Fra Jegerforeningen møtte
Leder -  Arne Nilssen
Styremedlem -  Morten Eriksen
Sekretær -  Frantz Sortland

Representanter fra valdene
Kjell Aarstein - Hinnøy Sør
Asbjørn Jensen - Olderfjorden
Frantz Sortland - Storemolla Nord
Øivind og Trond Johansen - Austpollen
Morten Eriksen - Årstein
Jan Erik Knutsen - Lakselvvaldet
Richard Aas - Rulten / Eidet Haugen
Ikke møtt - Vaagakallen
Arne Nilssen - Storemolla Gr eier lag
Arne Nilssen - Storemolla Sør / Lillemolla
Rune Lyngmo/Merete Pedersen - Delp
Kurt Andreassen - Vaterfjorden
Jan Gunnar Eilertsen - Sundlandsfjorden
Edgar Nikolaysen - Storfjell

Leder ønsker velkommen og åpner møtet
Går igjennom dagens agenda
Det blir en presentasjonsrunde der de fremmøtte forteller hvilke vald de representerer, samt en presentasjon av viltutvalget.

Eirik snakker litt om 2019. Hva som er tildelt og hva som er skutt.
Det ble i 2019 tildelt 55 dyr, og skutt 44.. en avskytingsprosent på 80, noe vi må si oss fornøyd med.
'
Det var 9 vald som tok hele kvota, 2 vald som ikke felte dyr, og 4 vald som felte deler av kvota.

Helikopter telling :
2016 :118 dyr - 35 kyr - 33 kalver - 36 okser og 14 ukjent
2019 :145 dyr - 50 kyr - 38 kalver - 48 okser og   9 ukjent

Vaterfjorden:
Ikke sett så mye dyr før, jaktet 3 dager, fikk tildelt kvote.

Eidet/Haugen
Bra med dyr i området, jaktet 1 dag, felte okse og kalv.
Oksen som ble felt hadde stålstreng viklet inn i geviret.
Godt den ble felt.

Rulten
Noen flere jaktdager, men også her godt med elg.
Store okser og kyr med kalv.
Felte tildelte dyr.

Sundlandsfjorden / Blålyngen
Tildelt 3 okser + ku og kalv.  Jaktet i fire dager og felte kvota.
Så godt med dyr i valdet.

Lakselvvaldet
Så masse dyr i området, felte kvota.

Lillemolla
Var ett par turer og kikka, ingen ting å se, så lot væør å jakte mer der i år

Storemolla (Smedstuen)
Jaktet 2-3 timer, felte tildelt dyr.  
Observerte flere dyr i området i ettertid.

Olderfjorden
Jaktet mest på Sørsiden, så masse dyr og jakta gikk greit.
Felte dyra "nært" bygda :-)
Tok ut tildelt kvote

Hinnøy Sør
Hatt 5 dyr de siste årene, fikk økt til 9 i 2019.
Jaktet 6 dager, og fylte kvota på 5 okser, 2 kyr og to kalver
Så mange dyr i valdet (61 på sett elg skjema)

Storemolla Nord
Felte 3 av 6 dyr
Utfordringer med hensyn til eiendommer som ikke er med i vakldet, oppstykket og vanskelig å få til ett skikkelig driv.
Jaktet 9 dager.
Felte dyr er ikke representativt for "sette" dyr

Austpollen
Tildelt 1 okse, denne ble felt etter info om observasjon av dyr i valdet.  
Det er blitt sett en god del dyr i valdet.
Stor økning i Elgstammen i området de siste årene.

Årstein
Lite elg i år
Felte ku og kalv første dagen
Mista dyr over til Hinnøy Sør
Hadde en måned stopp i jakta pga lite folk
Felte etter hvert en kalv i stedet for okse.
Ble i manko på to dyr

Storfjell
Tildelt 3 okser + ku og kalv
Så mye dyr, men lite okser..
Bekymra for tilveksten med tanke på hvor lite okser i forhold til kyr som det er observert.

Delp
Ikke felt dyr
Jaktet noen dager, men ikke med fullt mannskap.
Observerte dyr i valdet, men lykkes ikke med å få felt de.
Jakta foregikk stort sett i Delpsmarka, de andre områdene var det stort sett bare gamle spor.

Eventuelle innspill til kommunen vedr endringer i kvota for 2020 må være inne hos kommunen v Eirik Marthinussen
(eirik.marthinusseN@vagan.kommune.no ) innen 01.06.2020

Ellers ble det en del "løsprat" rundt bordet angelg og elgforvaltning..

Harald Hansen tok opp problemet mange føler på etter at elgbestanden i kommunen har økt kraftig.
Mange ytrer bekymring for å gå i marka.  de er redd for å møt på elg, og spesielt ku med kalv.

Vi snakket også om å prøve å øke aktivitetsnivået i foreninga.
Forslag til evt temakvelder / kurs var

Feltkontrollørkurs.
Jaktlederkurs
Parteringskurs
Bruk av GPS ( Hundepeiler)

Det var som vanlig ett hyggelig møte, som ble holdt i en god tone :-)


Møtet ble rundet av kl 20.45 


Årsmøte 20.05.2019
ÅRSMØTE
Vågan Storviltjegerforening avholder Årsmøte i kantina til DNB 20.05.2019 kl 18.00

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt inn til styret ved leder innen 15.05.2019
Leder: kjell.aarstein@lofotkraft.no

Hjemmesiden vil bli oppdatert med evt saker etter fristen for innmelding er gått ut.

Saker

1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av møteleder
3: Valg av Referent
4: Valg av 2 stk til å skrive under protokoll
5: Årsberetning
6: Regnskap med revisors rapport
7: Valg v valgkomite / Valget utsettes til etter         behandling av inkomne saker
8: Inkomne Saker
Sak 1: Vedtektsendring §5 Årsmøte
Gjelder frist for saker til Årsmøte
Sak 2: Vedtektsendring ang revisor
Forslag til å få inn ekstern revisor


ÅRSMØTE
Årsmøte 24.05.2018

Lofoten Storviltjegerforening avholdt 24.05.2018 Årsmøte for 2017.  Møtet ble avholdt på kantina til DNB.
Tilstede var:
Kjell Aarstein, Robert Angelsen, Kay Ole Rasmussen, Richard Aas, Asbjørn Jensen, Kurt Andreassen, Hans Steffenakk, Oddvar Sameien, Anne-Gunn Winther, Frantz Sortland.

Formann Kjell Aarstein ønsker velkommen til møtet.

Saksliste:
Godkjenning av innkalling:  Enstemmig Godkjent
Valg av møteleder:
Forslag Kjell Aarstein                                -Enstemmig valgt
Valg av Referent :
Forslag Frantz Sortland                              -Enstemmig valgt
Valg av to stk til underskrift av protokoll:
Forslag Asbjørn Jensen og
Kay Ole Rasmussen                                     - Enstemmig Valgt

ÅRSMELDING FOR 2017
Leder leser årsmeldingen

Styret har denne perioden bestått av
Leder: Kjel Aarstein
Kasserer: Robert Angelsen
Sekretær: Frantz Sortland
Styremedlem: Anne - Gunn Winther
Styremedlem: Kay Ole Rasmussen
Styremedlem: Asbjørn Jensen
Vara: Richard Aas og Tommy Olufsen
Revisjon: Richard Aas og Kurt Andreassen
Valgkomite`: Har vært sittende styre

I denne perioden har det vært 1 styremøte, 23.04.2018 på Kvitvik hjørnet.  Videre har foreningen vært med på tildelingsmøte sammen med kommunen 09.08.2017 på Musikkhuset, og ett oppfølgingsmøte etter initiativ fra jegerforeningen i januar i år.  Der fikk alle valdansvarlige orientere om ståa i de forskjellige områdene i kommunen til viltutvalget.  
Foreninga har også vært medarrangør til Jaktlederkurs i Holandshamn i Mars i år, samt ett jakthundforedrag i Svolvær.
Foredraget tok for seg stell, trening og foring av jakthunder..
Det har i 2017 også vært viderført trening og oppskyting i Kolbeindalen.  Totalt 13 torsdager, hvor 100 jegere deltok.

 Årsmeldingen Enstemmig Godkjent

REGNSKAP
Kasserer Robert Angelsen går igjennom regnskapet

Regnskapet enstemmig Godkjent

VALG
Leder: Kjell Aarstein på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Sekretær: Frantz Sortland på valg - Enstemmig Gjen - Enstemmivalgt
Styremedlem: Asbjørn Jensen på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Varamedlem: Hans steffenakk på valg - Enstemmig Gjenvalgt
Varamedlem: Tommy Olufsen på valg  -Enstemmig Gjenvalgt
Valgkomitè: Forslag : Oddvar Sameien - Richard Aas og Kurt Andreassen,  Enstemmig Valgt

VEDTEKTER
Årsmøtet blir enstemmig enige om å gå igjennom vedtektene til foreningen.  Dette for å ha oppdaterte vedtekter i forhold til registrering i Brønnøysundregisteret.
Kasserer har fått i oppdrag fra styret å se på vedtektene og å legge frem ett forslag til nye vedtekter på Årsmøtet.
Årsmøtet går igjennom vedtektene og Godkjenner Enstemmig disse.

NAVNEENDRING
Det kom forslag om navneendring på Foreninga.
Da foreninga ble startet, tok vi navnet Lofoten Storviltjegerforening.  Vi har imidlertid sett at foreningen stort sett har medlemmer tilknyttet Vågan Kommune, og at det stort sett blir jobbet opp mot Vågan Kommune.
Forslaget til navneendring var da å endre fra dagens navn til Vågan Storviltjegerforening..
Forslaget enstemmig vedtatt.. 


ÅRSMØTE
ÅRSMØTE

Styret i Lofoten Storviltjegerforening kaller inn til Årsmøte Torsdag 24.05.2018 kl 18.00 i kantina til DNB

Vanlige Årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen 15.05.2018
på mail til 
kjell.roar.aarstein@lofotkraft.net
Møte mellom Jegerforeningen og Kommunen
Møte Onsdag 09.08.2017

Onsdag 09.08.2017 hadde Jegerforeningen møte med representanter fra Vågan kommune på Musikkhuset angående
tildeling av dyr / opprettelse av nye vald i kommunen.
Bakgrunnen for møtet var at man ikke har hatt det såkalte
"tildelingsmøtet" med kommunen, samt at fristen for utsendelse av papirer / tildeling var overskredet.
Siden dette var saken også i fjor, valgte jegerforeningen å invitere de involverte til ett møte på nøytral grunn.

Fra Vågan Kommune møtte følgende:

Eirik Marthinussen                      Sekretær Viltutvalget
Torbjørn Ollestad                       Kommunalsjef
Harald Hansen                            Viltutvalget
Holger Pedersen                         Viltutvalget

Fra Jegerforeningen møtte:

KjellAarstein                              Leder
Frantz Sortland                           Sekretær
Asbjørn Jensen                           Styremedlem
Oddvar Sameien                         Møteleder

Jaktlagene stilte med følgende representanter:

Årstein                                      Morten Eriksen
Hinnøy Sør                                 Kjell Aarstein
Storfjell (Nytt vald i år)             Jan erling Didriksen og Edgar Nikolaysen
StoreMolla Nord                         Frantz Sortland
Storemolla Gr eier lag               Geir Helland (for Gerd Smedstuen)
Lillemolla                                 Geir Helland
Rulten                                       Klaus Krane
Lakselvvaldet                            Jan Erik Knutsen
Delp                                         Øistein Lyngmo
Eidet / Haugen                          Klaus Krane
Blålyngen / Sunnlandsfjord        Jan Gunnar Eilertsen
Olderfjorden                             Asbjørn Jensen
Vagakallen                                Bjørn Stokvik
Liland  (Nytt vald i år)               Øivind Johansen
Vaterfjorden                             Kurt Andreassen og Tommy Olufsen

Møtet ble åpnet ved formann i jegerforeningen, som også ønsket de fremmøtte velkommen.

På grunn av kort frist for møtet var det ikke laget og sendt ut noen formell saksliste, men vi hadde skrevet ned noen punkter vi ønsket å diskutere.

-Ettersom det i år ikke har vært avviklet tildelingsmøte med kommunen og jaktlagene, tok vi en liten runde rundt bordet for å høre litt om hva som rører seg rundt omkring.

Konklusjon er at det er økning i elgstammen over hele fjøla, bortsett fra Store / Lille Molla som mener det er omtrent som i fjor.

-Årlige tildelingsmøter

Her ble det bestemt at jegerforeningen inviterer til disse møtene, og at de avvikles senest 31.01 påfølgende år

-Overholdelse av frister / presiseringer av hvilke datoer som gjelder

Det vil komme en oversikt over datoer / frister som gjelder for valdene og kommunen.  Kommunen gjør sitt beste for å komme i mål med overholdelse av sine frister.
Her orienterte også Eirik om årets tildeling, samt at de to nye valdene som det var søkt om fikk positivt svar.
Disse er Storfjell i Østre Vågan med tellende areal 7800 mål.  Samt Liland med 5500 mål tellende areal.

-Justering av minsteareal i hele eller deler av kommunen

Vi ønsker å ta en runde med jaktlagene vedr å justere ned/opp minstearealet til det som samsvarer med areal og uttak.
Det er mer ønskelig å ha ett minsteareal pr dyr som er forenlig med uttak og areal, enn å hvert år bruke 50 % regelen aktivt.

-Status  Ettersøksgruppa

Vi har pr i dag 6 stk som har vært på kurs "Ettersøk Videregående"
Disse er : Geir Helland - Geir Buschmann - Kjell Aarstein - Kurt Andreassen - Richard Aas og Oddvar Sameien
Pr i dag er det kun Richard Aas og Oddvar Sameien som har kontrakt med kommunen.  Vi mangler også noe utstyr til gruppa som må kjøpes inn.
Dette har vi dialog med kommunen om.

-Skilting

Fareskilt for elg ble plassert ut i området Lyngvær til Kleppstad i Vinter, disse står ute ennå.  Jegerforeningen ønsker at disse blir "røktet" bedre, og ønsker at ettersøksgruppa har ansvar for disse.  Kommunen sjekker om det er noe i veien for dette i forhold til Statens vegvesen.

Møtet ble avsluttet ved at Harald Hansen takket for invitasjon, og mente vi hadde hatt ett godt og konstruktivt møte.HONDA VINSJ FRA HSX

NY FORHANDLER I SVOLVÆR


AXEL JACOBSEN MASKINFORRETNING AS

TLF 76 06 80 00

Mail: firmapost@axel-jacobsen.no


Se under Fane

"UTSTYRSTIPS"

Din overskrift
Din overskrift

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

johs. | Svar 09.02.2012 16:31

Sitter forøvrig med en singa i 27 gr på andre siden av jora å koser meg

Johs. | Svar 09.02.2012 16:27

Bare en liten komentar til det nye forslaget til jakttider, jeg går utifra at det har sneket seg inn en datofeil for den nye start av elgjakta, ja den dataen

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 18:19

Flott😊

...
31.08 | 08:48

Ser at den fungerer ikke som link. Må kopiere den, og lime den inn i adresselinja.

...
30.08 | 18:05

Hei. Jeg får ikke åpnet denne koblingen ?

...
29.08 | 22:06

https://youtu.be/dqzRtHVHfnE

Vinsja i bruk👍

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE