Styremøter - Årsmøter
Oppsummeringsmøte / Tildelingsmøte

Oppsummeringsmøte for 2014 / Tildelingsmøte

Torsdag 09.07.2014 var det innkalt til Oppsummeringsmøte for 2014 /  Tildelingsmøte.

De som møtte var Følgende:

Rulten - Eidet/Haugen : Richard Aas

Hellesetra : Klaus Krane

Delp  : Øystein Lyngmo

Vaagakallen : Martin Fredriksen - Bjørn Stokvik

Årstein : Øystein Buschmann

Sundlandsfjorden /Blålyngen : Jan Gunnar Eilertsen

Olderfjorden : Randulf Ovesen

Lakselvvaldet : Jan Erik Knutsen

Storemolla Nord : Frantz Sortland

Hinnøy Sør : Kjell Aarstein

Storemolla Sør - Lille Molla : Arne Nilsen - Ikke møtt

Storemolla Gr eierlag : Gerd Smedstuen - Ikke møtt

Viltutvalget Vågan Kommune : Harald Hansen

Vågan Kommune : Eirik Marthinussen

Lofoten Storviltjegerforening : Oddvar Sameien

Som vanlig fikk alle valdene anl til å oppsummere fjoråret, samt komme med en "tilstandsrapport" på valdet / området.

Det er vel kun positive tilbakemeldinger fra alle vedr utviklingen av elgstammen.  I områder som har vært nesten fri for dyr, er det nå en merkbar økning.

De områdene i kommunen som pr i dag er "pressområder" vedr elgstammen er fra Kabelvåg og til Olderfjorden.  Her er det stort sett mye dyr som trafikkerer hele året, og det er i dette området fallviltgruppa har mest å gjøre vedr påkjørsler, og andre årsaker.

Det er ønskelig å ta ut dyra der de er, og samtidig minimere bestand, slik at vi unngår trafikkuhell og lignende. Dette håper vi kommunen tar hensyn til under årets tildeling.

Fra viltutvalgets side er det ett sterkt ønske om at det jobbes med å minimere bestand av elg.  De ønsker også at det bevilges penger til vintertelling.  Her er det kommet midler fra Fylket, men kommunen må stille med resten.  Jegerforeningen ved medlemmene yter også en innsats, enten ved dugnad eller tilskudd.

Ettersøkshund ble også diskutert, her er det ennå muligheter for å kunne godkjenne etter gamlemåten. Dette gjelder ut sesongen 2015.  I fra 01.04.2016 trer de nye reglene i kraft. Dette kan dere lese om på www.nkk.no / ettersøkshund.

Det er flere godkjente hunder i kommunen, men få som er tilgjengelige.  Dette er vel mest pga at man ved å skrive under på en avtale binder seg for (i verste fall) hele jaktperioden.

Fallviltgruppa mangler også folk. Dette er vi nå på trappene til å gjøre noe med. Vi er på utkikk etter folk som har "greie" arbeidsgivere, slik at man har muligheten til å slippe fra ved oppdrag.

Totalt for Vågan så sliter vi med å få fylt tildelt kvote. I 2014 ble det tildelt 36 dyr, og uttaket var 28.  Her må det kanskje tenkes nytt ? 

Mer og bedre samarbeid mellom valdene er kanskje en vei å gå, slik at man får en mer effektiv jakt og flere elgfall. BPO (bestandsplanområde) vil også være med på å lette dette samarbeidet valdene imellom.

Nå venter vi alle spent på tildelingen for 2015, det er jo kun 73 dager igjen til jakta (i dag 14.07)      

Årsmøte

                                 Årsmøte 

Det innkalles til Årsmøte  i Lofoten Storviltjegerforening Torsdag 08.03.2012 kl 19.00 på Svolvær Hotell. 

                            Saksliste 

Sak 1: Godkjenning av innkalling. 
Sak 2: Valg av møteleder. 
Sak 3: Valg av referent. 
Sak 4: Valg av tellekorps. (2 stk ) 
Sak 5: Årsberetning.

Sak 6: Regnskap
Sak 7: Valg
Følgende er på valg
Leder   velges for 1 år i gangen. 
Kasserer   velges for 2 år i gangen. 
Styremedlem   velges for 2 år i gangen. 
Varamedlem    velges for 2 år i gangen.
Varamedlem    velges for 2 år i gangen. 
Revisorer 2 stk velges for 2 år i gangen. 
Valgkomitè 3 stk   velges for 1 år i gangen. 
Skyteutvalg 6 stk velges hvert år. 
Innkomne saker


Saker som ønskes tatt opp på Årsmøte, må være styret i hende innen Mandag 05.03.2012. Saker sendes på mail til oddvar.sameien@lofotkraft.net

Enkel servering

Vel møtt                                                     
    
                                                                  

Årsmøte

ÅRSMØTE

Storviltjegerforeningen avholder Årsmøte Torsdag 08.03.2012
på Svolvær Hotell kl 19.00

Vi legger ut mer info når det nærmer seg møtedato.

Styremøte
Vi har avholdt ett styremøte siden i sommer.  På dette møtet stilte følgende:
Formann : Oddvar Sameien
Kasserer : Robert Angelsen
Sekretær : Frantz Sortland
Styremedl : Anne Gunn Winther
Styremedl : Kjell Aarstein
Styremedl : Kay Ole Rasmussen meldt forfall

Saker:
Ettersøkskurs:
Vi ble enige om å kontakte Njff ved Rune Berg, for å høre om muligheten for å arrangere ett ettersøkskurs for Storviltjegere.
Formann tar kontakt med Rune Berg

Feltkontrollørkurs:
Vi forsøker å arrangere "Feltkontrollørkurs" på Lødingen Hotell Lørdag den 18.02.2012.
Formann tar kontakt med kursleder.

Vintertelling av Elg.
Vi fortsetter å holde press på Kommunen vedr vintertelling av Elg.

Oppsummeringsmøte / Tildelingsmøte
   Oppsummerings / Tildelingsmøte

Ettersom Vågan Kommune i år ikke så seg tid til å avholde Oppsummerings / Tildelingsmøte, ble jegerforeningen enig med Eirik Marthinussen om at vi skulle avholde møte med Valdansvarlige og evt Repr fra Viltutvalget.  Jegerforeningen kalte inn til møte Tirsdag 31.05.2011 kl 19.00 på Svolvær Hotell.
Her følger referat fra møtet

Tilstede fra Vågan Kommune : Bjørga Delp og Svein Tennes.

Tilstede fra Storviltjegerforeningen / Fallviltgruppa : Oddvar Sameien

Tilstede fra Valdene :
Delp v Øistein Lyngmo :  Meldt forfall - Eidet / Haugen : Ikke møtt - Lakselvvaldet : Asbjørn Jensen og Tor Arvid Arntzen - Vaterfjord : Fredrik Olufsen - Vaagakallen : Bjørn Stokvik - Olderfjord / Sundlandsfjord : Asbjørn Jenssen - Årstein : Ernst Olsen - Hinnøy Sør : Svein Olsen - Store Molla Nord : Ikke Møtt - Store Molla Sør / Lille Molla : Geir Helland - Rulten : Klaus Krane

Oddvar åpner møtet, og ønsker Velkommen.  Kommenterer også at Jegerforeningen / Fallviltgruppa ikke er blitt informert om at møtet er avlyst. Synes jegerforeningen bør få samme informasjon som den som går ut til valdene.

Bjørga beklager på vegne av kommunen den situasjonen som har oppstått.

Svein Olsen påpeker at kommunen har plikt til å drive en forsvarlig Elgforvaltning.

Bjørn Stokvik gjør klart at Kommunen v/ Eirik Marthinussen har vært grei å komme i kontakt med vedrv forskjellige saker.

Delp v / Øistein Lyngmo (via sms) lurer på hva som skjer med en evt utvidelse av jakttidene. De har dyr som trekker gjennom valdet. Lite dyr blir stående over tid. De ønsker å få tildelt ett valgfritt dyr.

Hinnøy sør v/ Svein Olsen, Ønsker 1 dyr til på årets kvote. Påpeker at det er bedre å ta ut "for mange" dyr og heller redusere uttaket, enn å vente til elgstammen blir altfor stor, slik at de evt beiter seg ut områdene. Mener også at uttaket må økes i forhold til trenden med økning i antall påkjørsler.  ser også en klar økning i Elgstammenpå "historikken" til sett elg skjema.

Årstein ved Ernst Olsen, ønsker ei økning i kvota med ett dyr. Enig med Hinnøy Sør.  De har også sett mye dyr på valdet i vinter / vår.  Det har også blitt observert årskalver. 
Referat fra Årsmøte 29,04,2011

       ÅRSMØTE FOR 2010

Årsmøtet 2010 i Lofoten storviltjegerforening.

Avholdt 29.04-11 kl. 19.00 på Best Western hotell.

 

Til stede: 17 medlemmer inkludert sittende styre.

 

Formann Oddvar ønsker velkommen

1          Godkjenning av møteinnkalling. Det er ingen innvendinger mot den.

2          Valg av møteleder, referent og tellekorps.

            Møtelder: Oddvar foreslår seg selv, enstemmig godkjent.

            Referent: Oddvar foreslår Frantz , enstemmig godkjent.

            Tellekorps: Oddvar foreslår Kurt Knudsen og Kjell Årstein , enstemmig godkjent.

3          Årsberetning: Oddvar leser og redegjør for årsberetningen. Den godkjennes   enstemmig.

4          Regnskap: Dette er ikke revidert. Kasserer R obert Angelsen har meldt forfall.

            Oddvar forsøker å gå gjennom regnskapet, det blir vanskelig på sparket .

            På forslag fra Harald Linchausen utsetter vi regnskapet til etter kaffepausen, slik at revisorene skal få tid til å sette seg inn i regnskapet.

5          Valg :

            Leder – Oddvar blir foreslått til gjenvalg, valgt ved akklamasjon.

            Sekretær- Frantz blir foreslått yil gjenvalg, valgt ved akklamasjon.

Styremedlem- Ny kandidat  er foreslått Kai Ole Rasmussen , valgt.

Styremedlem- Kjell Årstein blir foreslått til gjenvalg, valgt.

 

Varamedlemmer – Øystein Lyngmo og Harald Høy blir gjenvalgt.

Revisorer – Richard Aas og Kurt Andreassen  blir valgt for et nytt år.

 

Skyteutvalg : Det gamle skyteutvalget fortsetter. De ber om nytt blod.

Baard Olav, Anne Gunn , Preben A , Frantz og Kurt Knudsen tilbyr seg å hjelpe til.

 

Valgkomite: Baard Olav Sortland , Frank Ingebrigtsen og Harald Høy velges og med førstnevnte som leder.

4          Regnskap igjen : Kurt Andreassen og Richard Aas legger fram regnskapet og orienterer årsmøtet. Regnskapet godkjennes enstemmig.

 

 

Møtet heves kl. 20.10

 

Protokoll underskrevet  av  Kjell Årstein og Kurt Knudsen

 

 

Frantz Sortland

 

 

Møtereferent.

 

 

 

ÅRSMØTE
ÅRSMØTE

Storviltjegerforeningen arrangerer Årsmøte Torsdag 28.04.2011 på Svolvær Hotell.
Møtet starter kl 19.00
Saker som ønskes tatt opp på møtet, må være styret i hende innen Onsdag 27.04.2011 v formann

Oddvar Sameien Boks 211 8301 Svolvær
Mail: oddvar.sameien@lofotkraft.net
Tlf : 97792527

ÅRSMØTEINNKALLING LOFOTEN STORVILTJEGERFORENING

 

Du innkalles med dette til årsmøte i Lofoten storviltjegerforening torsdag 28/4-11 kl. 19.00 på Svolvær Hotell (Best Western ).

 

Saksliste:

1                    Godkjenning av møteinnkalling

2                    Valg av møteleder , referent og tellekorps

3                    Årsberetning

4                    Regnskap

5                    Valg

6                    Orientering

 

 

Det vil bli servering av kaffe og noe til kaffen !

 

Valg:

Inneværende år har styret bestått av

Konstituert leder:        Oddvar Sameien                   På valg

Kasserer:                    Robert Angelsen                               

Sekretær :                   Frantz Sortland                     På valg

Styremedlem :             Anne-Gunn Winther                         

Styremedlem :             Kjell Aarstein                        På valg

Styremedlem :             Klaus Krane                         På valg

 

Vararepresentant:       Øistein Lyngmo                      På valg

Vararepresentant :      Harald Høy                            På valg

Revisorer :                  Richard Aas

                                   Kurt Andreassen                   

 

 

 

Vel møtt !


Jegerforeningen - Kommunen

Jegerforeningen hadde for ei tid tilbake møte med Viltutvalget vedr forholdene for å ta vare på Fallvilt, samt innkjøp av skikkelig lysutstyr til fallviltgruppa.

Ståa pr i dag er at vi ikke har skikkelige lokaler for å ivareta kjøtt fra fallvilt på en skikkelig måte. 
- Det ble på møtet bevilget 25000 til å bygge kjølerom på 2.20 x 2.00 x 2.20, prisen inkluderer matrialer og kjøleaggregat.  Kjølerommet blir bygd på Brygga ved Statoil (i første omgang)  hvis ikke det er noen andre som har egnede lokaler veldig billig til leie. 

- Det ble bevilget 7000.- til innkjøp av oppladbare LED lykter med lysfilter.  Vi bestemte oss for å kjøpe to lykter til å begynne med.  Dette for å se om de holder hva reklamen lover. 


Møte mellom kommune og Valdene
        "Tildelingsmøte på Rådhuset 18.05.2010"

Tradisjonen tro var alle vald i kommunen invitert til ett formøte før årets tildeling av elg.  Av 13 vald i kommunen møtte kun 6 representanter , samt jegerforeningen.  Kanskje er interessen noe laber pga at tildelingen de senere år har vært en blåkopi fra foregående sesonger.  De som møtte var.
- Rulten
- Hinnøy Sør
- Årstein
- Storemolla Sør
- Hellesetra
- Olderfjord sør
- Lofoten Storviltjegerforening
- Vågan Kommune med 2 representanter

Alle vald fikk anledning til å kommentere fjorårets jakt, samt ståa pr i dag med hensyn til elgbestand.  Alle vald mente situasjonen var stort sett uforandret fra fjoråret, og mente det var fornuftig å opprettholde / tildele på samme måte som foregående år.  I tillegg etterlyste jegerforeningen en oversikt over tildeling og avskyting for 2009, dette skulle utarbeides og sendes ut sammen med tildelingspapirer innen 15.06.
I tillegg ble det etterlyst ordning for aldersbestemmelse av felte dyr, ordningen som vi har hatt de senere årene fungerer ikke optimalt lenger.  Kommunen sjekker opp andre muligheter for å få dette til.  Ellers hadde møtet en lett tone, der det ble diskutert litt om løst og fast i tillegg til agendaen.
Det ble også snakket om Elgtellingen i kommunen, der utvalget sjekker om det er mulig å få til ett samarbeid med andre kommuner, slik som Hadsel - Lødingen - Sortland osv.  Men dette kommer vi tilbake til senere.   
ÅRSMØTE 22.04.2010

                                    ÅRSMØTE 22.04.2010
Lofoten Storviltjegerforening avviklet Årsmøte den 22.04 kl 19.00 på Svolvær Hotell.  Det møtte foruten styret 14 medlemmer, noe som vi vel må si oss rimelig godt fornøyd med.  Det var representanter fra 11 forskjellige lag, 8 fra Vågan, 1 fra Hadsel, og 2 fra Lødingen. 

                                           SAKSLISTE
Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling
         Enstemmig Godkjent
Sak 2: Valg av møteleder og referent, samt 2 stk til å skrive under    protokollen
         Oddvar Sameien - Møteleder
         Frantz Sortland - Referent
         Frank Ingebriktsen og Kjell Aarstein skriver under protokollen
Sak 3: Årsberetning.
         Oddvar Sameien leser gjennom årsberetning. En skrivefeil i teksten om
         telling av elg.  Det skal være "Vintertelling" av elg, og ikke telling av
         Vinterelg.  Årsberetningen er enstemmig godkjent.
Sak 4: Regnskap med Revisjon
         Robert Angelsen orienterer om regnskapet.  
         Regnskapet enstemmig Godkjent
Sak 5: Valg.  Følgende er på valg
         Leder                        Oddvar Sameien (konstituert) 
         Kasserer                    Robert Angelsen
         Styremedlem              Anne Gunn Winther
         Vararepresentant       Øistein Lyngmo
         Vararepresentant       Harald Høy

         Leder i valgkomiteen Trond Simonsen orienterer, og legger frem    
         innstilling.
         Leder                        Oddvar Sameien        Valgt ved akklamasjon
         Kasserer                    Robert Angelsen       Valgt ved akklamasjon
         Styremedlem              Anne Gunn Winther   Valgt ved akklamasjon
         Vararepresentant        Øistein Lyngmo         Valgt ved akklamasjon
         Vararepresentant        Harald Høy               Valgt ved akklamasjon
         Revisorer                   Kurt Andreassen og Richard Aas

         Valgkomiteens leder Trond Simonsen trekker seg, og ber om ny
         valgkomitè.  Styret får i oppgave å finne ny komitè.
Sak 6: Kontingent endring
         Diskusjon om forslaget - Vedtatt å beholde dagens kontingent
Sak 7: Aktivitetsplan
         Oddvar orienterer om planlagte aktiviteter.
         - Kurs i behandling av felt vilt.  (Kåringen Reinslakteri)
         - Elgforvaltningskurs på vestvågøy 12 og 13 juni
         - Kurs om forvaltning / avskyting i lokalforening er ønskelig.  Arnt
           Winther ønsker dette.  Styret må forberede dette.
Sak 8: Økonomisk støtte til Elghundklubben
         Diskusjon om dette.  Robert Angelsen redegjør først for dette. 
         Deretter utfyllende informasjon ved Oddvar Sameien.  Vedtatt å gi inntil
         5000.- til ett egnet tiltak/arrangement i regi av elghundklubben.
                                        
                                           Eventuelt.
         Harald Linchausen ønsker å høre hva som er erfaring i forbindelse med
         helikopterkjøring under VM i skreifiske, satt i relasjon til elg.
         Dette diskuteres, og kanskje bør det rettes en henvendelse til kommunen
         som gir dispensasjon, der en skriver at en er litt usikker til Cowboy
         flyvning

         Svolvær 22.04.2010  Årsmøtet heves 20.30
         Frank Ingebrigtsen - Kjell Aarstein   Underskrift protokoll

         Eventuelt videre:  noen går, mens resten blir igjen for å se på
         foreningens nye hjemmeside
         - Skytelederkurs
         - Robert og Oddvar orienterer om foreningens Hjemmeside, som Oddvar
           har etablert.  Oddvar høster ros for dette.

Styremøte 07.04.2010

STYREMØTE
Det ble avholdt styremøte i forkant av Årsmøte, og følgende i styret møtte.
Oddvar Sameien - Robert Angelsen - Anne gunn Winther - Kjell Aarstein - Frantz Sortland - Klaus Krane hadde meldt forfall.

Saksliste
7/10: Sccoterkjelke er handlet inn og storviltjegerforeninga sin andel er på 500.-
 Kjelken er kjøpt brukt hos Røde Kors

8/10:Medlemskontingent sendes ut for siste 2 år. Robert orienterer om regnskapet, og dette vil bli delt ut på Årsmøtet.

9/10: Årsmøtet 22.10.2010 kl 19.00  Valgkomiteens leder er kontaktet, og diskutert vervene som er på valg.  Trond føler seg noe alene i denne jobben, men regner med at det skal ordne seg til årsmøtet.

10/10:Forslag om å øke kontingenten i 2011.  Dette må isåfall tas med på årsmøteinnkallingen. 

11/11: Arbeidsplan for 2010 presenteres.  (Aktivitetsplan på innkallingen)

Styremøte 10.03.2010

Styremøte i Jegerforeningen avholdt på Svolvær Hotell Onsdag 10.03.10 kl 18.00.
Tilstede på møte var:
Konstituert Formann : Oddvar Sameien
Sekretær                 : Frantz Sortland
Kasserer                  : Robert Angelsen
Styremedlem            : Klaus Krane
Styremedlem            : Kjell Aarstein      Forhindret fra å møte

(Pga jobb kom varsel om fravær kom så sent at det ikke var tid til å kalle inn vara)

SE SAKSLISTE OG MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE LENGER NED PÅ SIDEN

ÅRSMØTE BLIR AVHOLDT PÅ SVOLVÆR HOTELL TORSDAG 22.04.2010 KL 19.00
INNKALLING OG SAKSLISTE SENDES UT PR POST, SAMT LEGGES UT PÅ HJEMMESIDEN.

Styremøte 10.03.2010

Styremøte i storviltjegerforeninga  10/3-10 kl. 18.00 på Svolvær Hotel

 

Til stede: Oddvar , Anne Gunn , Klaus, Robert og Frantz.

                Kjell har meldt forfall .

 

Siden foreninga er uten formann , opptrer Oddvar som konstituert formann .

 

Sak 1   Årsmøte 2010

Styret vedtar å avholde årsmøtet torsdag 22/4-10 kl. 19.00 på Svolvær Hotel .

Kontingent  og årsmelding sendes ut til medlemene samlet.

Robert og Frantz er ansvarlige for dette .

På valg : Anne Gunn Winther , Robert Angelsen og formannsvervet .

 

Sak 2   Scooterkjelke

Oddvar foreslår at foreninga går inn med midler til å kjøpe en scooterkjelke som kan brukes til ettersøk /fallvilt .

Oddvar skal ta opp dette med kommunen og be om ei avklaring på behovet for en slik  kjelke.

 

Sak 3   Temakvelder

Det skal forsøkes å dra i gang en eller flere kvelder .

Mulige tema er ;

-          ettersøk

-          Ta vare på utbytte

-          Slakting/skjæring av kjøtt

-          Elglokking

-          Bekledning

-          Peileutstyr

 

Sak 4   økonomisk støtte til Hålogaland Elghundklubb

Forslag om at storviltjegerforeninga dekker litt av utgifter som ovenfor nevnte elghundklubb har til arbeidet med elghunder i regionen som kommer valdene til gode .

Forslagsteksten bør stå på årsmøteinnkallinga .

 

 

Sak 5   Nytt styre

Diskusjon om nytt styre. Aktuelle kandidater til nye vervene diskuteres.

Hvordan vil valgkomiteen fungere  ?

Oddvar underretter  leder i valgkomiteen Trond Simonsen .

 

Sak 6   Flere aktive medlemmer

Hvordan få tak i flere medlemmer .  Snakke med jaktlederne og få ei liste over aktuelle kandidater.

Kan noen foreninger gå sammen , fusjonere .

Norges jeger og fisklokallag, elghundklubben, storviltjegerforeninga m.m.

Dette vil være et viktig arbeid for framtida .

 

Møtet hevet kl. 19.50

Frantz Sortland

 

NB ! Nytt styremøte berammes til onsdag 7/4-18.00 samme sted

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.03 | 18:19

Flott😊

...
31.08 | 08:48

Ser at den fungerer ikke som link. Må kopiere den, og lime den inn i adresselinja.

...
30.08 | 18:05

Hei. Jeg får ikke åpnet denne koblingen ?

...
29.08 | 22:06

https://youtu.be/dqzRtHVHfnE

Vinsja i bruk👍

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE